Balada Solitaria 001

BaladaSolitaria001

Eu, Individuo,