12pm

 

  IMG_3572  

 

renato roque - 12pm, noruega, junho2006, trondheim  2/15