12 pm


  IMG_3583
 

 

renato roque - 12pm, noruega, junho2006, trondheim  5/15