12 pm


  IMG_3585  

 

renato roque - 12pm, noruega, junho2006, trondheim  6/15