12 pm


  IMG_3590
 

 

renato roque - 12pm, noruega, junho2006, trondheim  8/15