12 pm


  IMG_3589  

 

renato roque - 12pm, noruega, junho2006, trondheim  7/15